ဝယ္ယူအားေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးအရမ္းတင္ရွိပါသည္

သင္ ေအာ္ဒါမွာယူမွဳျပီးဆံုးပါျပီ

သင္ ပစၥည္းမွာယူမွဳ ( ၇ ) ရက္အသြင္းရရွိမည္

ေနာက္တစ္ဆင့္

သင့္ဝယ္ယူမွုကိုအတည္ျပဳရန္ FB ထဲအေၾကာင္းၾကားေပးပါ

1400

TAKESHICO. All Rights Reserved. © 2020