အျမတ္အစြန္းမရွိ
Stock ပစၥည္းရွင္းေရာင္းခ်မွဳ

၁ လုံး ဝယ္ ၁ လံုးအပိုရရွိ

စုစုေပါင္း 35,000 Ks ( ပံုမွန္ေစ်း 75,000 Ks )

ေရာင္းအားမ်ားနွင့္အတူအာမခံမ်ားစြာေသာ
ေဖာက္သည္မ်ားရဲ့ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း

ဝယ္ယူသူမ်ားရဲ့သံုးသပ္ျခင္း

ဝယ္ယူခ်ိန္မိနစ္ပိုင္းသာက်န္ေတာ့သည္ !

นาที
วินาที

သတိ ! မဝယ္ျဖစ္လိုက္လို့ ေနွာင္တရသြားမယ္ေနာ္ !

690